Kategóriák
 

Budaörsi Infó

Pick Pack Pont

Kiadók
 
Bevásárlókosár
0 árucikk
 
 
Partnerünk
BUDAÖRS RÁDIÓ

 
Hírlevél
 
 

 

Adatvédelem

Szervereink automatikusan regisztrálják felhasználóink IP-címét, az általuk használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és néhány más információt. Ezeket az automatikusan naplózott információkat kizárólag összesített és feldolgozott (összesített) formában hasznosítjuk, szolgáltatásaink esetleges hibáinak kijavítása, minőségük javítása érdekében és statisztikai célokra. Ezen adatokat a felhasználók által megadott egyéb adatokkal semmilyen formában nem kapcsoljuk össze.

 
Egyes szolgáltatásaink egyedi azonosítót, úgynevezett cookie-t helyeznek el felhasználóink számítógépén. A cookie-k kizárólag a felhasználók autentikálásának megkönnyítését és perszonalizációs szolgáltatásaink működését szolgálják, más célra nem vesszük őket igénybe. A cookie-fogadás felhasználói tiltása szolgáltatásaink igénybevételének nem akadálya, azonban a portál perszonalizációs lehetőségeit igénybe venni és a regisztrációhoz kötött tartalmakat megtekinteni technológiai okok miatt csak cookie-t fogadó számítógépről lehetséges.
Portálunk egyes szolgáltatásaihoz felhasználóinknak regisztrációs űrlapot kell kitölteniük. A regisztráció során hozzánk eljutott információkat szigorúan bizalmasan kezeljük, azokat a legteljesebb körültekintéssel óvjuk az illetéktelenektől. Harmadik félnek való kiadásuk csakis a törvényben előírt esetekben történhet meg.
Azokat az információkat, amelyek a felhasználók egyedi elérésére alkalmasak (mint például az e-mail címeket) kizárólag a felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra vesszük igénybe. Amennyiben szolgáltatás-kínálatunk bővítése ezt szükségessé teszi, esetenként, nem kiemelkedő gyakorisággal, tájékoztató anyagokat küldünk felhasználóinknak. A felhasználók fizikai (nem internetes) elérésére alkalmas adatait kizárólag akkor gyűjtjük, ha az adott szolgáltatás, akció jellege ezt nélkülözhetetlenné teszi. Ezen adatokat csakis erre, a felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra használjuk, harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adjuk át (kivéve a törvény által előírt eseteket).A portál részét képező nyilvános kommunikációs csatornákat (például a könyvekhez írható bejegyzések űrlapját) minden felhasználónk saját felelősségére veszi igénybe. Portálunknak joga van e megjegyzéseket moderálni, a hozzászólási szabályzattal ellentétes bejegyzéseket törölni. Az ezeken a csatornákon felvitt különböző hozzászólások szerzői joga adott felhasználót illeti. A Starkiss Kft. médiatermékei jogosultak azokból korlátozás nélkül publikálni. Felhívjuk felhasználóink figyelmét, hogy a nyilvános kommunikációs csatornákon megjelenő hozzászólásokra, a nyilvános közlésekre érvényes különböző jogszabályok az irányadóak (1986. évi II. törvény, 1978. évi IV. törvény). Szolgáltatásaink számos olyan kapcsolódási pontot (linket) tartalmaznak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adat- és információvédelmi gyakorlatáért a Starkiss Kft. nem vállal felelősséget.
Adatmódosítás

A Starkiss Kft. biztosítja, hogy a látogatók elérhessék, javíthassák és kiegészíthessék saját személyes adataikat azokon a kommunikációs csatornákon keresztül és ugyanolyan lehetőségek biztosításával, melyek révén a személyes adataikat korábban a rendelkezésünkre bocsátották, hogy ezek az ügyfeleink személyes adatai mindig frissek, pontosak és időszerűek legyenek.
Ha bármelyik ügyfelünk kéri, hogy személyes adatait töröljük ki saját rendszerünkből (természetesen bizonyos esetben vállalva azt, hogy attól fogva nem, vagy nem olyan módon tudja igénybe venni azt a szolgáltatást, amelyhez ezek az adatok tartoztak), ezt haladéktalanul teljesítjük úgy, hogy az adatbázisainkból kitöröljük a megfelelő, látogató által megjelölt rekordokat.
A konyvespont.hu/Starkiss Kft. adatvédelmi nyilatkozata
A Starkiss Kft. (2040 Budaörs, Kisfaludy u. 40.) (a továbbiakban Szolgáltató, Adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen nyilatkozat tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfeleljen a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályok előírásainak.A konyvespont.hu címen elérhető szolgáltatás adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a http://www.konyvespont.hu címen.
A Starkiss Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására.Ha a felhasználóinknak kérdése lenne jelen nyilatkozatról, kérjük írja meg, és munkatársaink megválaszolják azt.
A Starkiss Kft. elkötelezett felhasználói és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Starkiss Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, azok biztonságának garantálására.
A Starkiss Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az előírásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelveit összhangban fogalmazta meg az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, különösen az alábbiakkal:1992. évi LXIII. törvény – a személyes adatok védelméről és a közérdekő adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény);2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).

Követett alapelvek a Starkiss Kft adatkezelése folyamán
Személyes adat akkor kezelhető, haa) ahhoz az érintett hozzájárul, vagyb) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli.Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatás részeket, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel. Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető. Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.
A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:a) felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;b) pontosak, teljesek és ha szükséges, időszerűek;c) tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos.A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.Személyes adat (beleértve a különleges adatot is) az országból – az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül – harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Az EU-országokba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha a Magyar Köztársaság területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama
A Starkiss Kft. konyvespont.hu címen elérhető portáljával kapcsolatos adatkezelések önkéntes hozzájáruláson, regisztráción alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé. Felhívjuk a Starkiss Kft. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. Amennyiben a felhasználó a regisztrációkor hozzájárult ahhoz, hogy részére a Starkiss Kft. direkt marketing üzeneteket küldjön, a hozzájárulás visszavonását az saját Fiókja oldalán kérheti. A személyes adatok módosítására és törlésére szintén az Adatmódosítás oldalon van lehetőség.
Az adatkezelő nyilvántartási száma: 03250-0003.
 
Egyéb adatkezelések
A fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, az adatvédelmi biztos, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az adatkezelőt. A Starkiss Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága
A Starkiss Kft. számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helye a székhelyén, valamint telephelyén 2040 Budaörs, Kisfaludy u. 40. szám alatt találhatók meg.A Starkiss Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);c) változatlansága igazolható (adatintegritás);d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága)legyen.
A Starkiss Kft. olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.
A Starkiss Kft. az adatkezelés során megőrzia) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Az adatkezelő adatai, elérhetősége
Név: Starkiss Kft.Székhely: 2040 Budaörs, Lévai u. 31.Telephely: 2040 Budaörs, Kisfaludy u. 40.Cégjegyzékszám: 13-09-100213A bejegyző bíróság megnevezése: Pest Megyei CégbíróságAdószám: 13342078-2-13Telefon: +36 23 428 264E-mail: starkiss(kukac)starkiss(pont)huAdatkezelési nyilvántartási száma: 03250-0004.
 
Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal az Adatvédelmi Biztos irodájánál lehet élni:
Adatvédelmi Biztos Irodája1051 Budapest, Nádor u. 22.Postacím: 1387 Budapest Pf. 40Telefon: (+36 1) 475 7186, 475 7100 (9-15 óra között)Telefax: (+36 1) 269 3541
E-mail: adatved@obh.hu
UA-524616-25